Tóm tắt về Git-Flow

created by Daniel Kummer

efficient branching using git-flow by Vincent Driessen

translations: English - Castellano - Brazilian Portugues - 繁體中文(Traditional Chinese) - 简体中文(Simplified Chinese) - 日本語 - Türkçe - 한국어(Korean) - Français - Italiano - Nederlands - Русский (Russian) - Deutsch (German) - Català (Catalan) - Română (Romanian) - Ελληνικά (Greek) - Українська (Ukrainian) - Tiếng Việt (Vietnamese) - Polski - العربية - فارسی - Azərbaycanca (Azerbaijani) Bahasa Indonesia

git-flow là gì?

git-flow là một tập các thao tác mở rộng của git nhằm cung cấp các thao tác repository (kho mã nguồn) ở mức cao dựa trên mô hình phân nhánh của Vincent Driessen. xem chi tết ở đây

★ ★ ★

Bản tóm tắt nãy sẽ cho bạn biết cách sử dụng cơ bản và hiệu quả của git-flow.

★ ★ ★

Một vài lời khuyên

★ ★ ★

Cài đặt

★ ★ ★

macOS

Homebrew
$ brew install git-flow-avh
Macports
$ port install git-flow-avh

Linux

$ apt-get install git-flow

Windows (Cygwin)

$ wget -q -O - --no-check-certificate https://raw.github.com/petervanderdoes/gitflow-avh/develop/contrib/gitflow-installer.sh install stable | bash

Bạn cần wget và util-linux để cài đặt git-flow.

Xem chi tiết về cách cài đặt git flow ở trang sau: git flow wiki.

install git-flow

Bắt đầu nào

Git flow cần phải khởi tạo để có thể tùy chỉnh các cài đặt của dự án của bạn.

★ ★ ★

Khởi tạo

Sau khi di chuyển tới thư mục dự án, chạy lệnh sau để khởi tạo git-flow.

git flow init

Bạn sẽ cần trả lời một số câu hỏi cho việc thiết lập git-flow sau câu lệnh khởi tạo. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các giá trị [mặc định].

Các tính năng

★ ★ ★

Bắt đầu một tính năng

Phát triển tính năng mới bắt đầu từ nhánh phát triển'develop'. Ví dụ với tính năng MYFEATURE:

git flow feature start MYFEATURE

Lệnh này sẽ tạo ra một nhánh mới dựa trên nhánh 'develop' và chuyển sang nhánh mới này.

Kết thúc một tính năng

Sau khi phát triển xong một tính năng, lệnh kết thúc tính năng sẽ thực hiện các thao tác:

  • Merge nhánh tính năng - MYFEATURE vào nhánh 'develop'
  • Xoá nhánh tính năng
  • Chuyển sang nhánh 'develop'
git flow feature finish MYFEATURE

Công bố tính năng

Khi bạn làm việc với những người khác trên cùng một tính năng, bạn sẽ cần công bố phần mã nguồn của bạn cho tính năng đó lên remote để những người khác có thể cập nhập được.

git flow feature publish MYFEATURE

Lấy về tính năng

Pull mã nguồn của tính năng được cập nhập bởi những thành viên khác.

git flow feature pull REMOTE_NAME MYFEATURE

Tạo một bản release

★ ★ ★

Bắt đầu release

Để bắt đầu release, sử dụng lệnh release của git flow.

Lệnh này sẽ tạo ra nhánh 'release' từ nhánh 'develop'.

git flow release start RELEASE [BASE]

Tùy chọn [BASE] cho phép commit được một giá trị hash sha-1. Trường hợp không chỉ định tùy chọn này thì HEAD sẽ được sử dụng.

★ ★ ★

Để công bố phần code 'release' của mình cho các thành viên khác, ta có thể làm tương tự như với công bố tính năng bằng lệnh sau:

git flow release publish RELEASE

(Bạn có thể theo dấu remote 'release' bằng lệnh
git flow release track RELEASE )

Kết thúc release

Kết thúc release là một bước lớn trong chiến lược phân nhánh git. Nó thực hiện các việc sau:

  • Merge nhánh 'release' vào nhánh 'master'
  • Gắn tag ở nhánh 'master' dành cho bản release
  • Merge lại nhánh 'release' vào nhánh 'develop'
  • Xóa bỏ nhánh 'release'
git flow release finish RELEASE

Sửa đổi nóng - hotfix

★ ★ ★

Bắt đầu hotfix

Giống như các lệnh khác của git flow, hotfix bắt đầu với:

git flow hotfix start VERSION [BASENAME]

Tham số VERSION ở đây chỉ định tên của phiên bản release hotfix này. Còn tham số tùy chọn basename sẽ chỉ định tên nhánh cơ bản thay cho hotfix thay vì nhánh 'master'

Kết thúc hotfix

Kết thúc hotfix sẽ merge lại nội dung thay đổi vào nhánh 'develop' và 'master'. Ở nhánh 'master' sẽ được gắn tag là phiên bản của hotfix.

git flow hotfix finish VERSION

Các lệnh

git-flow commands

Lưu ý

★ ★ ★

★ ★ ★

comments powered by Disqus